אנחנו מאמינים

י"ג עיקרי אמונה

Hasjeem

הקב"ה

א

HaSjeem is één, en er is geen ander. Hij is de Eerste en de Laatste en niets is met Hem te vergelijken.

אדוני אחד, הוא הראשון והאחרון והוא אין סופי

ב

Het gebed van het Sjema is de hoeksteen van ons geloof en alle 613 Mitzwot zijn inbegrepen in deze woorden.

תפילת השמע כוללת את כל תרי"ג המצוות

Israël

ישראל

ג

Ahavat Jisraeel (liefde voor Israël) is onze hoeksteen en we geloven dat Ahavat haZoelat en het redden van een ziel in Israël, dient als redding voor het hele Huis van Israël.

אהבת ישראל והצלת נפשות יהודיות הם עיקר מטרתנו כפי שנאמר המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל את העולם כולו

ד

Dat de Benee Anoesiem terug moeten keren naar authentiek messiaans jodendom en naar het land Israël als integraal onderdeel van de verlossing van ons volk.

שבני האנוסים חייבים לחזור ליהדות המשיחית ולארץ ישראל כחלק מגאולת עמנו

ה

De rol van messiaanse Joden in deze wereld, is om licht te verspreiden, een Or leGoj door gelovigen uit de natiën te introduceren tot de verbonden van Israël en tot het ultieme licht, de Messias, onze rechtvaardigheid - door hun volheid.

מטרת היהודי בעולם היא הפצת אור המשיח

De Messias

המשיח

ו

Jesjoea van Nazaret is de beloofde Joodse Messias over Wie gesproken is door Mozes en de profeten van Israël.

ישוע מנצרת הוא משיח ישראל כפי שהובטח לנו ע"י משה רבנו ונביאי ישראל

ז

De Messias vertegenwoordigt een Jechida (eenheid) met Israël, en iedere poging om Jesjoea te scheiden van zijn Joodse volk is een uiting van antisemitisme.

משיח ישראל הוא יחידה מתוך עם ישראל. כל מי שמנסה להוציא את ישוע מחוץ לעם ישראל חלקו בתאולגיה אנטישמית

De Verbonden

הבריתות

ח

De Tora is G-ds liefdesbrief aan het Joodse volk, een bindende Ketoeba totdat hemel en aarde voorbijgaan.

התורה היא לא "חוק שחלף" אלה כתובת הנישואין שהקב"ה נתן לעמו ישראל לנצח

ט

De gelovigen uit de natiën zijn uitgenodigd om binnen te gaan in de verbonden van Israël met als resultaat een totale ommezwaai in hun levensstijl en hun toewijding aan Hasjeem, de Messias en de Joodse wereld.

הגויים מוזמנים להיכנס לבריתות עם ישראל דרך גיור ושינוי פנימי בעבודת השם

י

Startend met Abraham, is er een Mondelinge Masoret (overlevering) doorgegeven via de Wijzen van Israël.

מסורת התורה שבעל פה הגיעה אלינו מחז"ל ואפילו מאבותינו

י"א

Er ligt een unieke roeping voor de messiaans-Joodse gelovigen en de gelovigen uit de heidenen om samen aan het Koninkrijk van G-d te bouwen.

בקריאה של היהודים המשיחיים והגויים לעמול ביחד לבנית מלכות השמיים

De Ge'oela (Verlossing)

הגאולה

י"ב

Om de Messias te herstellen tot Tsion, moeten we Zijn Naam in ere herstellen door terug te keren naar een authentiek messiaans-joods geloof.

תיקונו של משיח צדקנו תלויה בחזרתנו לאמונה המשיחית האמיתית

י"ג

Wij kunnen de wederkomst van de Messias bespoedigen of vertragen, op basis van onze daden, naleving van de mitzwot en onze dagelijkse wandel met G-d.

שזירוז או עיקוב הגאולה תלויה בנו